back to urticaria day
Language

ke huk Octubri diachow,nuqantsik celebrashun dia internacional de Ayapoqa 2014,

willashun llapankunata huarmikunata, hullqukunata, shipashcunata Inantiq pueblucunata, allapan sufrincik Ayapuqawan, cananqa ayudansti chayamunqa Allapa yachaqcunan medicukunan, yanapamashun  qeshyeta itanapaq, llapanstikcuna juntaquekur yanapanacur vensishun que queshyeta, nuqanstik yanapashun publiqueta paginancunam unena sunfrenqanstikta Ayapoqawan allapan musieta munayanh yanapamananstikpa mana nunca mas qeshyanapak.

http://urtikaria.net

http://daab e.V.

-> supporter