back to urticaria day
Language

Ngomhlaka October 1 usuku lokuqala lesifo iurticaria

oluhlanganisa izinhlangano zonke zomhlaba.

Sifuna iziguli nodokotela kanye namapoliticians bazi ukuthi iurticaria into ekhona.

Ngalokhu siqonde ukuba odoketela babe nolwazi oluphelele ngelesifo ukuze iziguli zabo zithole ukwelashwa ngokungcono ngakho-ke wonke umuntu umenyiwe kulosuku lwe urticaria day 2014.

Iurticaria day 2014 inqunqguzelewe i unev kanye ne urticaria network e.v.
Kanye nezinye izinhlangano zomhlaba ezinakekela kakkhulu iziguli eziphethwe iallergies ne urtcaria.

http://daab e.V.

-> supporter